Niniejsze Warunki Handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów (dalej: Umowy) zawartych pomiędzy Primulator Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Primulator) a Kupującym, który dokonuje zakupu w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Kupujący), łącznie zwanymi „Stronami” i stanowią integralną część każdej Umowy. Zawsze, gdy w niniejszych Warunkach Handlowych mowa jest o Umowie, Strony mają na myśli także niniejsze Warunki Handlowe. 

Niniejsze Warunki Handlowe nie mają zastosowania do zawierania umów sprzedaży pomiędzy Primulator, a kupującym, który dokonuje zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej Konsument). Primulator nie prowadzi sprzedaży na rzecz Konsumentów na odległość ani poza  lokalem  przedsiębiorstwa.  W  celu  dokonania  zakupu  Primulator  zaprasza Konsumenta  do  swojej siedziby. Warunki sprzedaży zostaną każdorazowo indywidualnie uzgodnione z Konsumentem. 

§1 Zamówienia: 

1. Kupujący, zainteresowany zakupem urządzeń i innych towarów oferowanych przez Primulator (dalej: Towar) może złożyć zapytanie ofertowe za pośrednictwem strony internetowej Primulator, lub skierować je bezpośrednio do przedstawiciela handlowego Primulator. Zapytanie    ofertowe Kupującego  powinno  zawierać  jak  najwięcej  informacji  dotyczących  Towaru,  w  tym  jego przeznaczenie, rodzaj, model, numer katalogowy, oraz inne parametry istotne dla Kupującego. 

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Kupujący otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres, ofertę zawarcia umowy (dalej Oferta) określającą szczegółowe warunki sprzedaży Towaru. 

3. Oferta określa rodzaj i model Towaru i jego cenę, a także może określać warunki zapłaty, dostawy, montażu oraz inne warunki umowy, o ile Strony ustaliły je odmiennie od warunków niniejszych Warunków Handlowych. Oferta może określać także orientacyjny termin dostawy, z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie jest dla Primulator wiążący i może ulec zmianie w związku z koniecznością pozyskania Towaru od jego producenta lub dostawcy. W przypadku gdy jakikolwiek warunek umowy sprzedaży nie został odmiennie uregulowany w Ofercie, wiążą warunki określone w niniejszych Warunkach Handlowych. 

4. Primulator  związany  jest  przedstawioną  Ofertą  przez  okres  14  dni  od  dnia  jej  przesłania  do Kupującego. Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń i zmian. 

5. Kupujący chcący zawrzeć umowę sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie składa zamówienie (dalej Zamówienie). Złożenie Zamówienia jest rozumiane jako zaakceptowanie przez Kupującego przedstawionej przez Primulator Oferty, oraz niniejszych Warunków Handlowych. 

6. Zamówienie Kupujący składa drogą mailową na adres, z którego otrzymał Ofertę bądź osobiście w lokalu przedsiębiorstwa Primulator, wskazując w zamówieniu co najmniej numer Oferty oraz jej datę.

7. Umowę  uznaje  się  za  skutecznie zawartą  z  chwilą  łącznego  spełnienia  następujących warunków: złożenia Zamówienia zgodnego z przedstawioną Ofertą, oraz dokonania zapłaty ceny lub jej części zgodnie z postanowieniami §4 ust. 1 i 2 Warunków Handlowych.

8. Złożone przez Kupującego Zamówienie z zastrzeżeniami lub zmianami w stosunku do Oferty Primulator stanowi nową Ofertę zawarcia umowy. W takim wypadku umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w nowej Ofercie (z uwzględnieniem zastrzeżeń i zmian proponowanych przez Kupującego w stosunku do pierwotnej Oferty Primulator) o ile Primulator złoży oświadczenie o zaakceptowaniu zmienionych warunków w terminie 7 dni od dnia otrzymania nowej Oferty. W przypadku niezłożenia oświadczenia o zaakceptowaniu zmienionych warunków przez Primulator w określonym w zdaniu poprzednim terminie umowa nie jest zawarta, a strony są wolne od zobowiązań względem siebie. 

9. Primulator potwierdzi otrzymanie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. 

10. Zamówienie nie podlega anulowaniu. Rezygnacja przez Kupującego z Zamówienia może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą wyrażoną przez Primulator. 

11. Primulator nie ponosi odpowiedzialności jeśli dostarczony Towar nie spełnia oczekiwań Kupującego w zakresie parametrów, cech i właściwości niewyszczególnionych przez Kupującego w zapytaniu ofertowym lub dalszej korespondencji poprzedzającej przedstawienie Oferty. 

12. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dostępność Towaru oferowanego przez Primulator zależy od jego producentów i dostawców. Wobec tego mogą zdarzyć się przypadki, że termin dostarczenia Towaru orientacyjnie określony w Ofercie nie będzie mógł być dochowany lub nawet, że realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Primulator. Primulator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Kupującego powstałą wskutek    niedostarczenia    Kupującemu zamówionego  Towaru  lub  niedostarczenie go  w  terminie,  jeśli  jest  to  wynikiem  niedostarczenia Towaru prze jego producenta lub dostawcę. 

§2 Wydanie Towaru: 

1. Wydanie Towaru oznacza postawienie Towaru do dyspozycji Kupującego na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami. 

2. Jeśli nie ustalono inaczej, wszystkie dostawy realizowane są na zasadach „ex works” (Incoterms 2010), chyba że w zaakceptowanej Zamówieniem Ofercie określono inny sposób wydania. 

3. O terminie postawienia Towaru do dyspozycji Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin. 

4. Odpowiedzialność za  zniszczenie lub  uszkodzenie sprzedanego Towaru  oraz  za  przypadkową jego utratę przechodzi na Kupującego z chwilą postawienia Towaru do dyspozycji Kupującego w magazynie Primulator. Oznacza to, że w przypadku braku odbioru Towaru przez Kupującego we wskazanym zgodnie z ust. 3 terminie Primulator nie odpowiada za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę Towaru. 

5. Primulator może, na zlecenie Kupującego, wyrazić zgodę na przechowywanie Towaru w magazynie. W tym celu Kupujący musi zwrócić się do Primulator z takim zleceniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, a Primulator musi potwierdzić jego przyjęcie tą samą drogą. W przypadku przyjęcia zlecenia przechowywania Towaru przez Primulator uprawniony jest on do naliczania opłaty za przechowanie określonej w cenniku*. Primulator może odmówić przyjęcia zlecenia na przechowywanie Towaru bez podania przyczyny.

6. Jeśli strony nie uzgodniły innych warunków w zaakceptowanej Zamówieniem Ofercie koszty transportu ponosi Kupujący. 

7. Wydawanie  sprzedanego  Towaru  odbywa  się  z  magazynu  Primulator  jedynie w dni robocze w godzinach od 8 do 16, to jest z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i weekendów. 

8. W chwili odbioru Towaru z magazynu Kupujący zobowiązany jest zbadać Towar, a jeśli znajduje się on w opakowaniu, którego rozpieczętowanie uniemożliwia ponowne bezpieczne   zapakowanie   na potrzeby transportu – zbadać stan opakowania – i zgłosić Primulator wszelkie uwagi co do widocznych uszkodzeń Towaru lub jego opakowania; w przypadku niezgłoszenia uszkodzeń przez Kupującego w chwili odbioru Towaru Primulator zwolniony jest z odpowiedzialności w zakresie uszkodzeń zewnętrznych Towaru, które możliwe były do zaobserwowania w chwili jego wydania. 

9. W przypadku gdyby Strony uzgodniły, że Towar zostanie dostarczony do wskazanego przez Kupującego miejsca przez Primulator, wówczas: 

a) termin dostawy zostanie wskazany przez Primulator za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie; w przypadku gdyby Kupujący nie stawił się w uzgodnionym miejscu i czasie dostawy, wówczas Primulator uprawniony jest według swojego wyboru do pozostawienia Towaru w uzgodnionym miejscu dostawy, lub oddania Towaru na przechowanie w   dowolnie   wybranym przez Primulator miejscu, na koszt i ryzyko Kupującego; 

b) Primulator uprawniony jest do dostarczenia Towaru osobiście lub przez wybranego przez siebie przewoźnika; 

c) Kupujący zobowiązany jest do zbadania Towaru w chwili dostawy i dopilnowania, by w liście przewozowym (lub protokole dostawy, gdy dostawy dokonuje osobiście Primulator) odnotowano wszelkie uszkodzenia zewnętrzne Towaru i jego opakowania, bądź fakt braku tych uszkodzeń, a także podjęcia wszelkich działań służących zabezpieczeniu dowodów odpowiedzialności przewoźnika (lub Primulator) za uszkodzenie Towaru podczas przewozu, w tym sporządzenia dokumentacji zdjęciowej; Kupujący zobowiązany jest rozpakować Towar w obecności przewoźnika (lub Primulator), a w przypadku odmowy ze strony przewoźnika Kupujący zobowiązany jest dopilnować odnotowania faktu odmowy w liście przewozowym; brak odnotowania tych okoliczności w liście przewozowym lub protokole dostawy Towaru (istnienia bądź nie istnienia uszkodzeń, rozpakowania Towaru w obecności przewoźnika lub odmowy przewoźnika) zwalnia Primulator od odpowiedzialności za uszkodzenie Towaru; 

d) wydanie Towaru następuje w chwili pozostawienia Towaru do dyspozycji Kupującego w miejscu dostawy; z tą chwilą przechodzi na Kupującego odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie sprzedanego Towaru oraz za przypadkową jego utratę; 

e) obowiązek  wyładunku  Towaru  z  transportu  oraz  wniesienia  Towaru  do  lokalu  spoczywa  na Kupującym.

§3 Odpowiedzialność za jakość Towaru: 

1. Primulator ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedanego Towaru zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, które, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest urządzenie, określone są w karcie gwarancyjnej wydawanej Kupującemu wraz z tym Towarem, zaś przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest część zamienna, określone są na stronie internetowej Primulator. 

2. Odpowiedzialność Primulator z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

§4 Płatność ceny: 

1. Jeśli nic innego nie zostało uzgodnione w Ofercie przyjętej Zamówieniem, cena płatna jest w całości przed wydaniem Towaru, w terminie określonym w Ofercie. Primulator może też wedle swojego uznania wystawić fakturę proforma, obejmującą całą cenę Towaru i określającą termin jej zapłaty. 

2. W przypadku gdyby Strony umówiły się, że przed wydaniem Towaru zapłacona zostanie część ceny, wówczas Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty uzgodnionej części ceny w terminie określonym w ofercie. Primulator może też wedle swojego uznania wystawić fakturę proforma , która opiewać będzie na uzgodnioną przez Strony cenę Towaru oraz wyszczególni część ceny do dokonania przedpłaty. 

3. W  przypadku  braku  zapłaty  należności  wskazanych  w  ust.  1  lub  2  powyżej  w  określonych  tam terminach Umowa sprzedaży, zgodnie z §1 ust. 6 Warunków Handlowych, nie zostaje zawarta i dla żadnej ze Stron nie powstają prawa i obowiązki mogące z niej wynikać. 

4. Zapłata ceny następuje z chwilą uznania uiszczonej przez Kupującego kwoty na rachunku Primulator. 

5. Primulator zastrzega sobie własność Towaru do czasu zapłaty całej ceny. 

6. Primulator wystawi ostateczną fakturę VAT w terminie najpóźniej do 15-go dnia m-ca następującego po m-cu, w którym nastąpiło wydanie Towaru Kupującemu. 

7. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Primulator naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie. 

8. Wpłaty dokonane przez Kupującego będą w pierwszej kolejności zaliczane na spłatę odsetek. 

§5 Montaż Towaru: 

1. W przypadku gdyby Strony tak uzgodniły, Primulator dokona montażu Towaru we wskazanym przez Kupującego lokalu.

2. Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej koszty usługi montażowej ponosi Kupujący.

3. Montaż odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

4. Kupujący zobowiązany jest przygotować lokal do montażu Towaru zgodnie z ogólnymi warunkami instalacji przedstawionymi przez Primulator lub dostępnymi na stronie www.primulator.pl. Primulator zwolniony jest z obowiązku przestawiania czy przesuwania elementów wyposażenia wnętrza lokalu.

5. Towar zostanie zamontowany we wskazanym przez Kupującego miejscu, chyba, że okazałoby się to niemożliwe z przyczyn technicznych. W takim przypadku, jeśli Kupujący nie zgadza się na montaż w innym miejscu lokalu zobowiązany jest dokonać takiej modernizacji lokalu, by montaż w wybranym przez niego miejscu był możliwy.

6. Primulator nie odpowiada za uszkodzenia w lokalu spowodowane koniecznością jego dostosowania do montażu Towaru.

7. Po  przybyciu  przedstawiciela  Primulator  w  celu  montażu  Towaru  Kupujący  zobowiązany     jest potwierdzić jego przybycie na karcie serwisowej.

8. Po przeprowadzeniu montażu Strony dokonają wspólnego uruchomienia Towaru i sprawdzenia poprawności jego montażu. Kupujący zobowiązany jest dopilnować odnotowania wszelkich uwag dotyczących sposobu montażu i pracy Towaru, a także ewentualnych widocznych uszkodzeń Towaru w karcie serwisowej, zaś w przypadku ich braku – potwierdzić przyjęcie montażu bez zastrzeżeń. Strony uprawnione są do sporządzenia dokumentacji zdjęciowej, która stanowić będzie załącznik do karty serwisowej.

9. W przypadku gdy koszty montażu ponosi Kupujący, Primulator może odmówić wykonania usługi montażu do czasu zapłaty uzgodnionej ceny. Primulator może także odmówić wykonania montażu w przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny Towaru. 

§6 Pozostałe postanowienia: 

1. Odpowiedzialność  Primulator  z  tytułu niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy ograniczona jest w każdym przypadku do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego, a wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Primulator z przyczyn leżących po jego stronie. Primulator nie odpowiada w żadnym przypadku za utracone przez Kupującego korzyści. 

2. Umowa podlega i winna być interpretowana zgodnie z prawem polskim. 

3. Spory  wynikające  z  Umowy  będą  rozstrzygane  przez  sądy  właściwe  ze  względu  na  siedzibę Primulator. 

*) Cennik dostępny na życzenie 


Cennik dostaw

Cennik dostawy od dnia 21.03.2022 r.
Cennik może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych obowiązujących w chwili zamówienia.
Podane ceny netto.

  • Paczka do 30 kg – 35 zł
  • ½ palety – 85 zł
  • Paleta 120x80 - 150 zł
  • Szafa mroźnicza/chłodnicza – 180 zł
  • Paleta witryna 12 - 24 smaków - 280 zł
  • Montaż ekspresu od 185 €
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.