Zamówienia

1. Kupujący, zainteresowany zakupem urządzeń i innych towarów oferowanych przez Primulator (dalej: Towar) może złożyć zapytanie ofertowe za pośrednictwem strony internetowej Primulator, lub skierować je bezpośrednio do przedstawiciela handlowego Primulator. Zapytanie    ofertowe Kupującego  powinno  zawierać  jak  najwięcej  informacji  dotyczących  Towaru,  w  tym  jego przeznaczenie, rodzaj, model, numer katalogowy, oraz inne parametry istotne dla Kupującego. 

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Kupujący otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres, ofertę zawarcia umowy (dalej Oferta) określającą szczegółowe warunki sprzedaży Towaru. 

3. Oferta określa rodzaj i model Towaru i jego cenę, a także może określać warunki zapłaty, dostawy, montażu oraz inne warunki umowy, o ile Strony ustaliły je odmiennie od warunków niniejszych Warunków Handlowych. Oferta może określać także orientacyjny termin dostawy, z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie jest dla Primulator wiążący i może ulec zmianie w związku z koniecznością pozyskania Towaru od jego producenta lub dostawcy. W przypadku gdy jakikolwiek warunek umowy sprzedaży nie został odmiennie uregulowany w Ofercie, wiążą warunki określone w niniejszych Warunkach Handlowych. 

4. Primulator  związany  jest  przedstawioną  Ofertą  przez  okres  14  dni  od  dnia  jej  przesłania  do Kupującego. Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń i zmian. 

5. Kupujący chcący zawrzeć umowę sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie składa zamówienie (dalej Zamówienie). Złożenie Zamówienia jest rozumiane jako zaakceptowanie przez Kupującego przedstawionej przez Primulator Oferty, oraz niniejszych Warunków Handlowych. 

6. Zamówienie Kupujący składa drogą mailową na adres, z którego otrzymał Ofertę bądź osobiście w lokalu przedsiębiorstwa Primulator, wskazując w zamówieniu co najmniej numer Oferty oraz jej datę.

7. Umowę  uznaje  się  za  skutecznie zawartą  z  chwilą  łącznego  spełnienia  następujących warunków: złożenia Zamówienia zgodnego z przedstawioną Ofertą, oraz dokonania zapłaty ceny lub jej części zgodnie z postanowieniami §4 ust. 1 i 2 Warunków Handlowych. 

8. Złożone przez Kupującego Zamówienie z zastrzeżeniami lub zmianami w stosunku do Oferty Primulator stanowi nową Ofertę zawarcia umowy. W takim wypadku umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w nowej Ofercie (z uwzględnieniem zastrzeżeń i zmian proponowanych przez Kupującego w stosunku do pierwotnej Oferty Primulator) o ile Primulator złoży oświadczenie o zaakceptowaniu zmienionych warunków w terminie 7 dni od dnia otrzymania nowej Oferty. W przypadku niezłożenia oświadczenia o zaakceptowaniu zmienionych warunków przez Primulator w określonym w zdaniu poprzednim terminie umowa nie jest zawarta, a strony są wolne od zobowiązań względem siebie. 

9. Primulator potwierdzi otrzymanie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. 

10. Zamówienie nie podlega anulowaniu. Rezygnacja przez Kupującego z Zamówienia może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą wyrażoną przez Primulator. 

11. Primulator nie ponosi odpowiedzialności jeśli dostarczony Towar nie spełnia oczekiwań Kupującego w zakresie parametrów, cech i właściwości niewyszczególnionych przez Kupującego w zapytaniu ofertowym lub dalszej korespondencji poprzedzającej przedstawienie Oferty. 

12. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dostępność Towaru oferowanego przez Primulator zależy od jego producentów i dostawców. Wobec tego mogą zdarzyć się przypadki, że termin dostarczenia Towaru orientacyjnie określony w Ofercie nie będzie mógł być dochowany lub nawet, że realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Primulator. Primulator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Kupującego powstałą wskutek    niedostarczenia    Kupującemu zamówionego  Towaru  lub  niedostarczenie go  w  terminie,  jeśli  jest  to  wynikiem  niedostarczenia Towaru prze jego producenta lub dostawcę. 

Wydanie Towaru

1. Wydanie Towaru oznacza postawienie Towaru do dyspozycji Kupującego na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami. 

2. Jeśli nie ustalono inaczej, wszystkie dostawy realizowane są na zasadach „ex works” (Incoterms 2010), chyba że w zaakceptowanej Zamówieniem Ofercie określono inny sposób wydania. 

3. O terminie postawienia Towaru do dyspozycji Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin. 

4. Odpowiedzialność za  zniszczenie lub  uszkodzenie sprzedanego Towaru  oraz  za  przypadkową jego utratę przechodzi na Kupującego z chwilą postawienia Towaru do dyspozycji Kupującego w magazynie Primulator. Oznacza to, że w przypadku braku odbioru Towaru przez Kupującego we wskazanym zgodnie z ust. 3 terminie Primulator nie odpowiada za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę Towaru. 

5. Primulator może, na zlecenie Kupującego, wyrazić zgodę na przechowywanie Towaru w magazynie. W tym celu Kupujący musi zwrócić się do Primulator z takim zleceniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, a Primulator musi potwierdzić jego przyjęcie tą samą drogą. W przypadku przyjęcia zlecenia przechowywania Towaru przez Primulator uprawniony jest on do naliczania opłaty za przechowanie określonej w cenniku*. Primulator może odmówić przyjęcia zlecenia na przechowywanie Towaru bez podania przyczyny.

6. Jeśli strony nie uzgodniły innych warunków w zaakceptowanej Zamówieniem Ofercie koszty transportu ponosi Kupujący. 

7. Wydawanie  sprzedanego  Towaru  odbywa  się  z  magazynu  Primulator  jedynie w dni robocze w godzinach od 8 do 16, to jest z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i weekendów. 

8. W chwili odbioru Towaru z magazynu Kupujący zobowiązany jest zbadać Towar, a jeśli znajduje się on w opakowaniu, którego rozpieczętowanie uniemożliwia ponowne bezpieczne   zapakowanie   na potrzeby transportu – zbadać stan opakowania – i zgłosić Primulator wszelkie uwagi co do widocznych uszkodzeń Towaru lub jego opakowania; w przypadku niezgłoszenia uszkodzeń przez Kupującego w chwili odbioru Towaru Primulator zwolniony jest z odpowiedzialności w zakresie uszkodzeń zewnętrznych Towaru, które możliwe były do zaobserwowania w chwili jego wydania. 

9. W przypadku gdyby Strony uzgodniły, że Towar zostanie dostarczony do wskazanego przez Kupującego miejsca przez Primulator, wówczas: 

a) termin dostawy zostanie wskazany przez Primulator za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie; w przypadku gdyby Kupujący nie stawił się w uzgodnionym miejscu i czasie dostawy, wówczas Primulator uprawniony jest według swojego wyboru do pozostawienia Towaru w uzgodnionym miejscu dostawy, lub oddania Towaru na przechowanie w dowolnie   wybranym przez Primulator miejscu, na koszt i ryzyko Kupującego; 

b) Primulator uprawniony jest do dostarczenia Towaru osobiście lub przez wybranego przez siebie przewoźnika; 

c) Kupujący zobowiązany jest do zbadania Towaru w chwili dostawy i dopilnowania, by w liście przewozowym (lub protokole dostawy, gdy dostawy dokonuje osobiście Primulator) odnotowano wszelkie uszkodzenia zewnętrzne Towaru i jego opakowania, bądź fakt braku tych uszkodzeń, a także podjęcia wszelkich działań służących zabezpieczeniu dowodów odpowiedzialności przewoźnika (lub Primulator) za uszkodzenie Towaru podczas przewozu, w tym sporządzenia dokumentacji zdjęciowej; Kupujący zobowiązany jest rozpakować Towar w obecności przewoźnika (lub Primulator), a w przypadku odmowy ze strony przewoźnika Kupujący zobowiązany jest dopilnować odnotowania faktu odmowy w liście przewozowym; brak odnotowania tych okoliczności w liście przewozowym lub protokole dostawy Towaru (istnienia bądź nie istnienia uszkodzeń, rozpakowania Towaru w obecności przewoźnika lub odmowy przewoźnika) zwalnia Primulator od odpowiedzialności za uszkodzenie Towaru; 

d) wydanie Towaru następuje w chwili pozostawienia Towaru do dyspozycji Kupującego w miejscu dostawy; z tą chwilą przechodzi na Kupującego odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie sprzedanego Towaru oraz za przypadkową jego utratę; 

e) obowiązek  wyładunku  Towaru  z  transportu  oraz  wniesienia  Towaru  do  lokalu  spoczywa  na Kupującym.

Odpowiedzialność za jakość Towaru: 

1. Primulator ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedanego Towaru zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, które, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest urządzenie, określone są w karcie gwarancyjnej wydawanej Kupującemu wraz z tym Towarem, zaś przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest część zamienna, określone są na stronie internetowej Primulator. 

2. Odpowiedzialność Primulator z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

Płatność ceny: 

1. Jeśli nic innego nie zostało uzgodnione w Ofercie przyjętej Zamówieniem, cena płatna jest w całości przed wydaniem Towaru, w terminie określonym w Ofercie. Primulator może też wedle swojego uznania wystawić fakturę proforma, obejmującą całą cenę Towaru i określającą termin jej zapłaty. 

2. W przypadku gdyby Strony umówiły się, że przed wydaniem Towaru zapłacona zostanie część ceny, wówczas Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty uzgodnionej części ceny w terminie określonym w ofercie. Primulator może też wedle swojego uznania wystawić fakturę proforma , która opiewać będzie na uzgodnioną przez Strony cenę Towaru oraz wyszczególni część ceny do dokonania przedpłaty. 

3. W przypadku  braku  zapłaty  należności  wskazanych  w  ust.  1  lub  2  powyżej  w  określonych  tam terminach Umowa sprzedaży, zgodnie z §1 ust. 6 Warunków Handlowych, nie zostaje zawarta i dla żadnej ze Stron nie powstają prawa i obowiązki mogące z niej wynikać. 

4. Zapłata ceny następuje z chwilą uznania uiszczonej przez Kupującego kwoty na rachunku Primulator. 

5. Primulator zastrzega sobie własność Towaru do czasu zapłaty całej ceny. 

6. Primulator wystawi ostateczną fakturę VAT w terminie najpóźniej do 15-go dnia m-ca następującego po m-cu, w którym nastąpiło wydanie Towaru Kupującemu. 

7. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Primulator naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie. 

8. Wpłaty dokonane przez Kupującego będą w pierwszej kolejności zaliczane na spłatę odsetek. 

Montaż Towaru: 

1. W przypadku gdyby Strony tak uzgodniły, Primulator dokona montażu Towaru we wskazanym przez Kupującego lokalu.

2. Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej koszty usługi montażowej ponosi Kupujący.

3. Montaż odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

4. Kupujący zobowiązany jest przygotować lokal do montażu Towaru zgodnie z ogólnymi warunkami instalacji przedstawionymi przez Primulator lub dostępnymi na stronie www.primulator.pl. Primulator zwolniony jest z obowiązku przestawiania czy przesuwania elementów wyposażenia wnętrza lokalu.

5. Towar zostanie zamontowany we wskazanym przez Kupującego miejscu, chyba, że okazałoby się to niemożliwe z przyczyn technicznych. W takim przypadku, jeśli Kupujący nie zgadza się na montaż w innym miejscu lokalu zobowiązany jest dokonać takiej modernizacji lokalu, by montaż w wybranym przez niego miejscu był możliwy.

6. Primulator nie odpowiada za uszkodzenia w lokalu spowodowane koniecznością jego dostosowania do montażu Towaru.

7. Po  przybyciu  przedstawiciela  Primulator  w  celu  montażu  Towaru  Kupujący  zobowiązany     jest potwierdzić jego przybycie na karcie serwisowej.

8. Po przeprowadzeniu montażu Strony dokonają wspólnego uruchomienia Towaru i sprawdzenia poprawności jego montażu. Kupujący zobowiązany jest dopilnować odnotowania wszelkich uwag dotyczących sposobu montażu i pracy Towaru, a także ewentualnych widocznych uszkodzeń Towaru w karcie serwisowej, zaś w przypadku ich braku – potwierdzić przyjęcie montażu bez zastrzeżeń. Strony uprawnione są do sporządzenia dokumentacji zdjęciowej, która stanowić będzie załącznik do karty serwisowej.

9. W przypadku gdy koszty montażu ponosi Kupujący, Primulator może odmówić wykonania usługi montażu do czasu zapłaty uzgodnionej ceny. Primulator może także odmówić wykonania montażu w przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny Towaru. 

Koszty dostawy

Cennik dostawy od dnia 21.03.2022 r.
Cennik może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych obowiązujących w chwili zamówienia.
Podane ceny netto.

  • Paczka do 30 kg – 35 zł
  • ½ palety – 85 zł
  • Paleta 120x80 - 150 zł
  • Szafa mroźnicza/chłodnicza – 180 zł
  • Paleta witryna 12 - 24 smaków - 280 zł
  • Montaż ekspresu od 185 €
Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności i polityką dotyczącą cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.